Powiślańska Fundacja Społeczna
 

Statut

POWIŚLAŃSKIEJ FUNDACJI SPOŁECZNEJ

§ 1.

POWIŚLAŃSKA FUNDACJA SPOŁECZNA ustanowiona jest przez: Marka W. Licińskiego, Andrzeja W. Ledera, Danutę G. Łukaszewską – Pisarską, Małgorzatę M. Michałowicz, Bożenę G. Paczuską, Wandę Paszkiewicz i Janusza J. Tworzyńskiego – założycieli Fundacji – Aktem Notarialnym z dnia dwudziestego szóstego czerwca tysiąc dziewięćset osiemdziesiątego dziewiątego roku (1989.06.26); działa zgodnie z Ustawą o Fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku oraz Ustawą o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku i niniejszym Statutem, nosi nazwę POWIŚLAŃSKA FUNDACJA SPOŁECZNA – zwana w dalszym ciągu Fundacją.

§ 2.

Fundacja jest organizacją pożytku publicznego i posiada osobowość prawną.

§ 3.

Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4.

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Zdrowia.

§ 5.

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. W zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 6.

Fundacja może używać pieczęci okrągłej z napisem u otoku wskazującym jej nazwę i siedzibę oraz pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

§ 7.

Fundacja może ustanowić odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów realizowanych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 8.

Celem Fundacji jest:

 1. udzielanie pomocy zdrowotnej, psychologicznej i socjalnej rodzinie,
 2. wspieranie programów, środowisk zawodowych, organizacji społecznych i instytucji świadczących pomoc zdrowotną, psychologiczną i socjalną rodzinie.

§ 9.

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.
 2. Cele Fundacji realizowane są poprzez:
  • wypracowywanie i upowszechnianie modeli, metod i standardów zawodowych w zakresie pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, dotkniętym biedą i bezrobociem, uzależnionymi, niepełnosprawnymi (PKD 72.20.Z),
  • współpracę ze środowiskami zawodowymi, organizacjami społecznymi, instytucjami świadczącymi pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, dotkniętym biedą i bezrobociem, uzależnionym, niepełnosprawnym (PKD 94.99.Z),
  • wydawanie publikacji związanych z celami statutowymi Fundacji (PKD 58.19.Z),
  • prowadzenie poradni psychologiczno-pedagogicznych dla dzieci, młodzieży i rodzin (PKD 85.60.Z),
  • prowadzenie opieki dziennej, działań charytatywno-opiekuńczych; działań terapeutycznych, rehabilitacyjnych, readaptacyjnych, wychowawczych, edukacyjnych; działań z zakresu przystosowania zawodowego na rzecz dzieci, młodzieży, dorosłych zagrożonych wykluczeniem społecznym, dotkniętych biedą i bezrobociem, uzależnionych, niepełnosprawnych (PKD 88.99.Z),
  • prowadzenie opieki całodobowej dla dzieci, młodzieży, dorosłych zagrożonych wykluczeniem społecznym dotkniętych biedą i bezrobociem, uzależnionych, niepełnosprawnych (PKD 87.90.Z),
  • prowadzenie działalności psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci, młodzieży, dorosłych zagrożonych wykluczeniem społecznym dotkniętych biedą i bezrobociem, uzależnionych, niepełnosprawnych (PKD 86.90.E),
  • prowadzenie praktyki lekarskiej dla dzieci, młodzieży, dorosłych zagrożonych wykluczeniem społecznym dotkniętych biedą i bezrobociem, uzależnionych, niepełnosprawnych (PKD 86.22.Z),
  • prowadzenie szkoleń i praktyk zawodowych z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym dla osób i instytucji zajmujących się udzielaniem pomocy, prowadzenie działań psychoedukacyjnych i szkoleniowych dla osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym (PKD 85.59.B),
  • organizowanie wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych zagrożonych wykluczeniem społecznym dotkniętych biedą i bezrobociem, uzależnionych, niepełnosprawnych; połączonego z terapią i rehabilitacją podopiecznych Fundacji (PKD 85.51.Z),
 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych w zakresie:
  • pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowanej (PKD 86.90.E),
  • praktyka lekarska specjalistyczna (PKD 86.22.Z),
  • pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),
  • pozostałe poza szkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
  • prowadzenie pozostałej działalności wydawniczej (PKD 58.19.Z),
  • reklama (PKD 73.11.Z).

§ 10.

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób fizycznych i prawnych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Majątek i dochody Fundacji

§ 11.

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji i subwencji osób prawnych:
  • dotacji od organizacji pozarządowych,
  • dotacji i zaleceń organów administracji rządowej i organów samorządowych,
 1. dochodów ze zbiórek publicznych,
 2. dochodów z majątku Fundacji,
 3. nawiązek sądowych,
 4. dochodów z działalności gospodarczej.

§ 12.

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców i donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn oraz dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
 3. Zabronione jest:
  • udzielanie pożyczek lub zabezpieczenie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  • przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  • wykorzystywania majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
  • zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub cenach wyższych niż rynkowe.

Organy Fundacji

§ 13.

 1. Organami Fundacji są:
  • Rada Fundacji,
  • Zarząd Fundacji.
 1. Członkowie Rady Fundacji nie pobiera wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tego organu, w tym kosztów podróży.
 2. Członkowie Rady Fundacji nie mogą jednocześnie pełnić funkcji w Zarządzie Fundacji.
 3. Członkowie Rady Fundacji nie mogą pozostawać w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej członkami Zarządu Fundacji.
 4. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 14.

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolującym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z dwóch do sześciu członków.
 3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Zgromadzenie Fundatorów. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje Rada w drodze jednomyślnej uchwały.
 4. Odwołanie członka Rady może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
 5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji lub śmierci członka Rady.
 6. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący kieruje pracami Rady, reprezentuje ja na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 15.

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, złożony na piśmie.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, chyba, że statut stanowi inaczej.
 4. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 16.

Do kompetencji Rady należy:

 1. powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu,
 2. ocena pracy Zarządu Fundacji,
 3. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
 4. zawieranie umów ze stosunku pracy z członkami Zarządu Fundacji oraz ustalanie zasad i wysokości ich wynagrodzenia,
 5. opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działalności Fundacji,
 6. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
 7. rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji oraz udzielanie absolutorium,
 8. nadzór nad działalnością Fundacji,
 9. podejmowanie uchwał w sprawach zastrzeżonych przez statut do kompetencji Rady.

§ 17.

W celu wykonywania swych zadań Rada Fundacji jest uprawniona do:

 1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszystkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
 2. dokonywania kontroli finansowej Fundacji.

§ 18.

 1. Zarząd Fundacji składa się nie więcej niż pięciu osób powołanych przez Radę Fundacji na czteroletnią kadencję,
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić więcej niż jedną kadencję,
 3. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące,
 5. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenie Zarządu z własnej inicjatywy, na żądanie któregoś z członków Zarządu lub na żądanie Rady Fundacji.

§ 19.

 1. Fundator może zostać członkiem Zarządu,
 2. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji, lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy,
 3. Członek Zarządu Fundacji nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 4. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą pozostawać w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej członkami Rady Fundacji.

§ 20.

Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.

§ 21.

Zarząd w szczególności:

 1. reprezentuje Fundację na zewnątrz,
 2. uchwala wieloletnie i roczne programy działania Fundacji,
 3. sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
 4. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
 5. ustala regulamin Biura Fundacji.

§ 22.

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa Zarządu.

Sposób reprezentacji

§ 23.

Do składania oświadczenia woli w imieniu Fundacji uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.

Zmiana statutu

§ 24.

Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.

§ 25.

 1. Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały,
 2. Uchwała Zarządu w przedmiocie zmiany statutu Fundacji wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

Postanowienia końcowe

§ 26.

 1. Fundacja ma prawo powoływać oddziały, fundacje, zakłady lub przedstawicielstwa, łączyć się z innymi fundacjami oraz wchodzić w skład spółek i stowarzyszeń.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec zmianie cel Fundacji.

§ 27.

Decyzję w przedmiocie powoływania oddziałów, fundacji, zakładów lub przedstawicielstw, łączenie się z innymi fundacjami oraz wchodzenia w skład spółek i stowarzyszeń, podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 28.

 1. Fundacja ulegnie likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku,
 2. Likwidatorów powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 29.

Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 30.

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji, wskazanym przez Radę Fundacji.

§ 31.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zarząd Fundacji:

Anna Gierałtowska         …………………………………………… Warszawa dn. 28.09.2015 r.

Małgorzata Michałowicz …………………………………………… Warszawa dn. 28.09.2015 r.

Justyna Słobodzian      …………………………………………… Warszawa dn. 28.09.2015 r.