Go to main menu Go to slider Go to sidebar Go to content Go to footer
Powiślańska Fundacja Społeczna
 

Środowiskowy program psychoprofilaktyczny dla dzieci i rodzin

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Projekt kierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat zagrożonych uzależnieniem z powodu marginalizacji społecznej, z terenu Warszawskiego Śródmieścia oraz ich rodzin (40 osób).

Celem projektu jest zwiększenie dostępności programów dla dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka sięgania po środki odurzające, substancje psychotropowe i nowe substancje psychoaktywne oraz ich rodzin w okresie trwania projektu poprzez prowadzenie programu profilaktycznego. 

Cele szczegółowe: ograniczenie konsekwencji działania czynników ryzyka związanych ze środowiskiem rodzinnym i rówieśniczym, poprawa funkcjonowania emocjonalnego i społecznego, rozwój umiejętności życiowych oraz ograniczenie podejmowania zachowań ryzykownych u dzieci i młodzieży. Działania obejmują zajęcia grupowe i poradnictwo dla rodzin.

Wartość dofinansowania: 60 000,00 zł, całkowita wartość zadania: 197 452,00 zł

 

Czas realizacji: 04.01.2021 – 31.12.2021 roku.

 

 

znaki strona wwwlogoMinisterstwoZdrowialogotyp kbdspn