Powiślańska Fundacja Społeczna
 

Statut

POWIŚLAŃSKIEJ FUNDACJI SPOŁECZNEJ

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Powiślańska Fundacja Społeczna ustanowiona została przez: Marka W. Licińskiego, Andrzeja W. Ledera, Danutę G. Łukaszewską – Pisarską, Małgorzatę M. Michałowicz, Bożenę G. Paczuską, Wandę Paszkiewicz i Janusza J. Tworzyńskiego – założycieli Fundacji – Aktem Notarialnym z dnia 26 czerwca 1989 roku.
 2. Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity - Dz. U. 2016 r. poz. 40), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 t.j.), obowiązującego prawa oraz postanowień niniejszego statutu.
 3. Fundacja jest Organizacją Pożytku Publicznego w rozumieniu Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Fundacja może używać pieczęci okrągłej z napisem o otoku wskazującym na jej nazwę
i siedzibę oraz pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

§ 4

Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.

§ 5

 1. Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak również poza jej granicami, z zachowaniem obowiązujących przepisów.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
  w wybranych językach obcych.

§ 6

Fundację powołuje się na czas nieokreślony.

§ 7

Fundacja może ustanowić odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów realizowanych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

§ 8

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Zdrowia.

 

Cele i zasady działania Fundacji

§ 9

Celem Fundacji jest:

 1. udzielanie pomocy zdrowotnej, psychologicznej i socjalnej rodzinie,
 2. wspieranie programów, środowisk zawodowych, organizacji społecznych i instytucji świadczących pomoc zdrowotną, psychologiczną i socjalną rodzinie.

§ 10

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.
 2. Cele Fundacji realizowane są poprzez:
 • wypracowywanie i upowszechnianie modeli, metod i standardów zawodowych w zakresie pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, dotkniętym biedą
  i bezrobociem, uzależnionymi, niepełnosprawnymi (PKD 72.20.Z),
 • współpracę ze środowiskami zawodowymi, organizacjami społecznymi, instytucjami świadczącymi pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, dotkniętym biedą i bezrobociem, uzależnionym, niepełnosprawnym (PKD 94.99.Z),
 • wydawanie publikacji związanych z celami statutowymi Fundacji (PKD 58.19.Z),
 • prowadzenie poradni psychologiczno-pedagogicznych dla dzieci, młodzieży i rodzin
  (PKD 85.60.Z),
 • prowadzenie opieki dziennej, działań charytatywno-opiekuńczych, działań terapeutycznych, rehabilitacyjnych, readaptacyjnych, wychowawczych, edukacyjnych, działań z zakresu przystosowania zawodowego na rzecz dzieci, młodzieży, dorosłych zagrożonych wykluczeniem społecznym, dotkniętych biedą i bezrobociem, uzależnionych, niepełnosprawnych (PKD 88.99.Z),
 • prowadzenie opieki całodobowej dla dzieci, młodzieży, dorosłych zagrożonych wykluczeniem społecznym, dotkniętych biedą i bezrobociem, uzależnionych, niepełnosprawnych (PKD 87.90.Z),
 • prowadzenie działalności psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci, młodzieży, dorosłych zagrożonych wykluczeniem społecznym dotkniętych biedą i bezrobociem, uzależnionych, niepełnosprawnych (PKD 86.90.E),
 • prowadzenie praktyki lekarskiej dla dzieci, młodzieży, dorosłych zagrożonych wykluczeniem społecznym, dotkniętych biedą i bezrobociem, uzależnionych, niepełnosprawnych (PKD 86.22.Z),
 • prowadzenie szkoleń i praktyk zawodowych z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym dla osób i instytucji zajmujących się udzielaniem pomocy, prowadzenie działań psychoedukacyjnych i szkoleniowych dla osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym (PKD 85.59.B),
 • organizowanie wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych zagrożonych wykluczeniem społecznym, dotkniętych biedą i bezrobociem, uzależnionych, niepełnosprawnych; połączonego z terapią i rehabilitacją podopiecznych Fundacji (PKD 85.51.Z).

§ 11

 1. Dodatkowo, poza działalnością nieodpłatną Pożytku Publicznego, Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej w całości przeznaczony jest na realizację celów statutowych.
 2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) może być:
 • pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowanej (PKD 86.90.E),
 • praktyka lekarska specjalistyczna (PKD 86.22.Z),
 • pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami
  i targowiskami (PKD 47.99.Z),
 • pozostałe poza szkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
 • prowadzenie pozostałej działalności wydawniczej (PKD 58.19.Z),
 • prowadzenie działalności reklamowej (PKD 73.11.Z).

Majątek Fundacji

§ 12

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski oraz inne mienie nabyte przez Fundację
w toku jej działania. Wartość środków majątkowych przeznaczonych na działalność gospodarczą prowadzoną zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu wynosi
1000,00 złotych.

§ 13

 1. Dochodami Fundacji są:
  1. dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
  2. dotacje, subwencje, darowizny, spadki i zapisy otrzymane zarówno z terenu Polski, jak i z zagranicy,
  3. dochody z praw majątkowych oraz majątku ruchomego i nieruchomego, przekazywane Fundacji nieodpłatnie bądź odpłatnie,
  4. pożytki z majątku Fundacji,
  5. nawiązki sądowe,
  6. dochód z działalności gospodarczej.
 2. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych
  we właściwych bankach, zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
 3. Cały dochód Fundacji pochodzący ze źródeł wskazanych w Statucie przeznaczany jest
  na działalność statutową Fundacji.
 4. Fundacja może lokować swoje środki poprzez nabywanie obligacji, bonów skarbowych, jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz innych papierów wartościowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przeznaczać uzyskane
  w ten sposób środki na działalność statutową Fundacji.   

  § 12

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków mogą być użyte
  na realizację wszystkich celów tylko z poszanowaniem woli spadkodawców i donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn oraz dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie
  o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
 3. Fundacja nie może:
  • udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku
   do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (zwanych dalej
   "osobami bliskimi"),
  • przekazywać majątku Fundacji na rzecz swoich członków, członków organów
   lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  • wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów
   lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
  • dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych
   niż rynkowe.

Organy i organizacja Fundacji

§ 15

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą
 2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarząd

§16

 1. Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tego organu, w tym kosztów podróży.
 2. Członkowie Rady nie mogą jednocześnie pełnić funkcji w Zarządzie.
 3. Członkami Rady nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
  z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. Członkiem Rady nie może być osoba pozostająca z Członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej oraz w związku małżeńskim
  lub we wspólnym pożyciu.
 5. Z tytułu pełnienia funkcji Członkowie Rady nie mogą otrzymywać wynagrodzenia
  ani zwrotu wydatków w wysokości wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie
  w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

§ 17

 1. Rada jest organem stanowiącym, kontrolującym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada składa się z dwóch do sześciu członków.
 3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Zgromadzenie Fundatorów.
 4. Członków Rady powołuje Rada w drodze jednomyślnej uchwały.
 5. Odwołanie członka Rady następuje w drodze uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady.
 6. Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji lub śmierci członka Rady.
 7. Rada powołuje ze swojego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§18

 1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Posiedzenie Rady zwołuje się z inicjatywy:
 1. Przewodniczącego Rady,
 2. Członków Rady,
 3. Zarządu.
 1. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, chyba że statut stanowi inaczej.
 2. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 3. Za zgodą Przewodniczącego uchwały mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia w drodze głosowania korespondencyjnego, także przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

§ 19

Do zadań Rady należy:

 • nadzór nad działalnością Fundacji,
 • wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
 • ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań i bilansu
  oraz udzielanie Członkom Zarządu absolutorium,
 • powoływanie i odwoływanie Prezesa i Członków Zarządu, podejmowanie decyzji
  o ich zatrudnieniu oraz ustalanie wynagrodzenia,
 • opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działalności Fundacji,
 • podejmowanie uchwał w sprawach zastrzeżonych przez statut do kompetencji Rady.

 § 20

W celu wykonywania swych zadań Rada, w szczególności jest uprawniona do:

1) żądania od Zarządu przedstawienia wszystkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,

2) dokonywania kontroli finansowej Fundacji.

§ 21

 1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do pięciu Członków.
 2. Kadencja Zarządu trwa cztery lata. Członkowie Zarządu mogą być wybierani ponownie
  na kolejne kadencje.
 3. Pierwszy skład Zarządu - Prezes i Członkowie - powoływani są przez Zgromadzenie Fundatorów.
 4. Każdy następny skład Zarządu lub poszczególni Członkowie Zarządu powoływani
  są przez Radę, stosownie do § 18 pkt. 4.

§ 22

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa każdy członek Zarządu samodzielnie.

§ 23

 1. Członkowie Zarządu nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tego organu, w tym kosztów podróży.
 2. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo
  z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. W razie powołania członka Rady, za jego zgodą, do Zarządu, lub nawiązania członka Rady stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
 4. Członkowie Zarządu nie mogą pozostawać w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej
  z członkami Rady.

§ 24

Do zadań Zarządu należą: wszelkie sprawy niezastrzeżone w myśl przepisów Ustawy lub Statutu Fundacji dla innych organów Fundacji, a w szczególności:

 • uchwalanie rocznych planów finansowych,
 • prowadzenie bieżącej działalności Fundacji - realizacja celów statutowych,
 • przyjmowanie i realizacja darowizn, spadków, subwencji i dotacji,
 • powoływanie i odwoływanie oddziałów, przedstawicielstw, zakładów i biur
  oraz ich kierowników,
 • składanie Radzie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji,
 • angażowanie i zwalnianie pracowników Fundacji,
 • wykonywanie obowiązków nałożonych na Fundację przez przepisy prawa.

§ 25

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Fundacji lub osoba przez niego wyznaczona.
 3. Zebrania Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek Członka Zarządu.
 4. Członkowie Zarządu winni być powiadomieni o dacie posiedzeń Zarządu w terminie 5 dni przed datą posiedzenia.

§ 26

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy Członków.
W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Fundacji.

§ 27

Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą:

1) śmierci Członka Zarządu

2) złożenia pisemnej rezygnacji

3) wygaśnięcia kadencji

4) odwołania przez Radę Fundacji.

           § 28

Posiedzenia Rady i Zarządu są protokołowane.

Zmiany w statucie

 

§ 29

Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.

§ 30

 1. Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
 2. Uchwała Zarządu w przedmiocie zmiany Statutu wymaga zatwierdzenia przez Radę.

Postanowienia końcowe

§ 31

 1. Fundacja ma prawo powoływać oddziały, fundacje, zakłady lub przedstawicielstwa, łączyć się z innymi fundacjami oraz wchodzić w skład spółek i stowarzyszeń.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec zmianie cel Fundacji.

§ 32

Decyzję w przedmiocie powoływania oddziałów, fundacji, zakładów lub przedstawicielstw, łączenie się z innymi fundacjami oraz wchodzenia w skład spółek i stowarzyszeń, podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę.

Likwidacja Fundacji

§ 33

 1. Fundacja ulegnie likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku,
 2. Likwidatorów powołuje i odwołuje Rada. 

§ 34

Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę. 

§ 35

Majątek pozostający po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści 

Art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiedna celom Fundacji, wskazanym przez Radę.

Zarząd Fundacji:

Anna Gierałtowska                 …………………………………….….. Warszawa, dnia 20.04.2018 r.

Małgorzata Michałowicz         ………………………………………… Warszawa dnia 20.04.2018 r.

Anna Chudziak                       ………………………………………… Warszawa dnia 20.04.2018 r.